POTD: Rainy Night in Shanghai #4

POTD: Rainy Night in Shanghai #3Rainy Night in Shanghai #4
Shanghai, China
2016