POTD: Rainy Night in Shanghai #3

POTD: Rainy Night in Shanghai #3Rainy Night in Shanghai #3
Shanghai, China
2016