POTD: Rainy Night in Shanghai #2

POTD: Rainy Night in Shanghai #2Rainy Night in Shanghai #2
Shanghai, China
2016