POTD: Gothic Storm

Gothic Storm
New York, New York
2017