POTD: Variety Pack

Variety Pack
Shanghai, China
2018