POTD: Near Miss

POTD: Near MissNear Miss
Shanghai, China
2016