POTD: Knife Edge

POTD: Knife EdgeKnife Edge
Badlands National Park, South Dakota
2016