POTD: The Stowaway

POTD: The StowawayThe Stowaway
Hangzhou, China
2015