POTD: Guarding the Banana Republic

Guarding the Banana Republic
Nanjing, China
2018