POTD: Thirsty Monk

Thirsty Monk
Asheville, North Carolina
2010

Do thirsty monks prefer 7-Up?