POTD: Tumble Down

Tumble Down
Cathedral Gorge, Nevada
2022