POTD: Everything

Everything
Shellbourne Station, NV
2017